FRI FRAKT VID KÖP
över 5000 kr
SNABBA LEVERANSER
Vill du bli återförsäljare?
Ansök här

Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling.

Inom Herbalstore Sverige behandlar vi uppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. Herbalstore Sverige är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i det här dokumentet.

Vilken typ av data vi behandlar
Kunduppgifter är uppgifter som är relaterade till din tjänst, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om vilka avtal och tjänster du har med oss samt hur du använder våra tjänster, inloggningsuppgifter, information om din ekonomiska status som vi kan få inom ramen för kreditupplysningar.

Hur vi samlar in data och behandlar uppgifter:
• Som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss och när du kommunicerar med oss, t ex när du tecknar avtal, kontaktar kundservice eller när du skriver upp dig för att få nyhetsbrev från oss.
• Som skapas när du använder någon av våra tjänster, t ex när du surfar på http://herbalstore.se eller skickar e-post.
• Som vi hämtar från andra källor, register som används för kreditbedömningar och från samarbetspartners (t ex olika sociala medier och marknadsföringsnätverk).
• Som samlas in genom att våra webbsidor placerar cookies som samlar information från din webbläsare.
Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du använder.

Så här använder vi data
För att vi ska få behandla kunduppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att vi inom Herbalstore Sverige ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning. Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att efterleva lagar
Vi behandlar data för att fullgöra våra lagliga skyldigheter t ex för att efterkomma förelägganden som vi får från domstol. Den legala grunden för behandlingen är då rättslig skyldighet.

För att leverera tjänster
Vi behandlar data för att kunna ta betalt för de tjänster vi har, för att hantera fakturor och betalningar, för att hantera klagomål och reklamationer, för felavhjälpning och hantering av andra incidenter. Vi kommer även att behandla data för att kunna säkerställa leveransen av tjänsten.

För att kommunicera med dig om tjänsterna
Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de tjänster som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar, använder tjänsterna eller lämnar feedback om våra tjänster och produkter. Baserat på ditt användande av en tjänst, kan vi komma att ge dig rekommendationer om hur du kan använda sådan tjänst, t ex för att få en bättre kundupplevelse.

För att utveckla nya tjänster
Vi gör analyser av kunduppgifter i syfte att förbättra vår verksamhet, våra befintliga tjänster samt för att optimera våra tjänster, för att utveckla nya tjänster, produktportföljer och vårt arbetssätt. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över användandet av såväl tjänster som produkter. Vi kommer även att anonymisera kunduppgifter för ovanstående ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av kunduppgifter är då ett berättigat intresse. För att förhindra missbruk av tjänster och för att skydda dig mot obehörigt användande Vi behandlar data för att upprätthålla säkerheten i våra elektroniska kommunikationsnät- och tjänster, för att avslöja eller förhindra olaglig användning av tjänsterna eller användning som strider mot våra villkor för tjänsten. Vi behandlar också data för att skydda dig mot obehörigt intrång och virus, för att förhindra missbruk av våra tjänster, och för att förhindra bedrägerier. Vår behandling av kunduppgifter under denna punkt grundar vi på fullgörande av avtal. Behandling för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon, samt genom personifierad marknadsföring på webbsidor. Vi utför även profilering. Det innebär att vi sammanställer information vi har fått från dig (och information som skapas när du använder våra tjänster) med data som vi får från andra parter och skapar en kundbild över dig. Vi använder sedan kundbilden bl a för att skräddarsy marknadsföring som vi tror är relevant för dig och för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse. Vi använder också profileringen för att undersöka om du är nöjd med den personliga service som vi erbjuder dig. Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på en intresseavvägning.

Vem vi delar med oss av data till
Till underleverantörer som behandlar data för vår räkning. Vi kan komma att dela med oss av din data till tredje parter såsom underleverantörer som utför tjänster på vårt uppdrag. Ibland kan det vara nödvändigt för oss att anlita underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster till dig. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina kunduppgifter som vi eller underleverantör utför på vårt uppdrag. Sådana underleverantörer får då inte använda insamlad data för andra ändamål än de som vi anger. Delningen av dina uppgifter görs då i syfte att uppfylla avtalet mellan oss.

Det innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till företag såväl inom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag, och när vi anlitar underleverantörer för att utföra en del i tjänsteleveransen kommer vi att teckna avtal för personuppgiftsbehandling med sådana aktörer. Om behandlingen av uppgifter görs i andra länder utanför EES, kommer den att baseras på lämplig rättslig grund, såsom EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, Privacy Shield eller Binding Corporate Rules (bindande företagsinterna regler som är godkända av relevant integritetsskyddsmyndighet). En kopia av EU-kommissionens modellklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land kan laddas ned här.

Hur länge vi sparar data
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Så länge du är kund hos oss, och under tre år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid.

Vi sparar köpuppgifter för faktureringsändamål. Vi sparar uppgifterna tills fakturan är betald, och samtliga rättsliga förhållanden som köpuppgiften relaterar till är reglerade, och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter
Den nya dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Dataskyddsombud och tillsynsmyndighet
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt oss på herbalstore@herbalstore.se.

Rätt till registerutdrag
Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress. För att beställa ett registerutdrag kan du kontakta vår kundservice via mail: herbalstore@herbalstore.se

Rätt till rättelse
Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt. Vi kommer också, om du begär det, kontakta dig och berätta för dig till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering
Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad.

Rätt till begränsning
Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet
Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersakter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

Kontakt
Vi ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill komma i kontakt med oss gällande din integritet, ber vi dig maila Kundservice på herbalstore@herbalstore.se

Övrigt
Om vi gör ändringar i den här integritetspolicy så kommer vi att publicera en uppdaterad version på vår hemsida där du även kommer att ha tillgång till äldre versioner av policyn.